כל המוצרים המוצגים בקטלוג נבחרו בקפידה על מנת לסייע למתכננים בבחירת חלופות חומרים ומוצרים לבנייה ירוקה. להלן תנאי הסף לפרסום מוצרים בקטלוג. תנאי הסף נקבעו ע"י ועדת היגוי מקצועית ואושרו בקונצנזוס רחב.

חומרים ומוצרים בעלי תו/תקן סביבתי

 

תנאי סף לפרסום בקטלוג לבנייה ירוקה

קיומו של תו ירוק מסוג 1 * שמקורו באחת מהמדינות השייכות לארגון ה– OECD ו/או תו ירוק של מכוני הסמכה החברים בארגון ה–GEN.

* תו ירוק סוג 1 (Ecolabel type I)– תו התנדבותי הנסמך על גוף שלישי מוכר אשר מזכה ברישיון את השימוש בתו סביבתי עבור מוצר. תהליך קבלת התו הירוק כרוך בבחינת הביצועים הסביבתיים הכוללים של המוצר, מבוסס על שיקולי מחזור חיים. התו הירוק ניתן בהתאם לעמידה בתנאי מפרט הרלוונטי למוצר (ISO14024).

חומרים ממוחזרים

תנאי סף לפרסום בקטלוג לבנייה ירוקה

 

א. חומרים / מוצרים העומדים בדרישות ISO14021 להצהרה סביבתית עצמית (תו ירוק מסוג II)**.

(Environmental labels and declarations – Self-declared environmental claims (Type II environmental labelling

ב. תכולת מינימום של 20% חומר ממוחזר.

ג. ו/או חומרים / מוצרים המיוצרים במפעל המאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה לטיפול בפסולת  ו/או חומרים / מוצרים העומדים בדרישות מדריך להצהרות סביבתיות מהימנות– מניעת התיירקקות קישור.

הגדרות:

חומר ממוחזר– חומר שעבר עיבוד חוזר ע"י השבה (Recovered/reclaim) לתהליך ייצור ומשם למוצר סופי או לחלק ממוצר סופי. (ISO14021:1999)

תוכן ממוחזר– מוצר או אריזה המכילים תוכן ממוחזר ביחס למסה הכוללת שלהם. תוכן ממוחזר כולל חומר ממוחזר טרום צריכה וחומר ממוחזר לאחר צריכה. (ISO14021:1999)

חומר ממוחזר טרום צריכה (Pre-Consumer Material /Post Industrial Material)– חומר שנאסף מזרם הפסולת במהלך תהליך הייצור. חומר ממוחזר טרום צריכה אינו כולל חומר שעבר עיבוד חוזר באותו תהליך הייצור. (ISO14021:1999)

חומר ממוחזר לאחר צריכה (Post-Consumer Material)- חומר שנוצר ע"י משקי בית או ע"י מתקנים מסחריים, תעשייתיים ומוסדיים לאחר שימוש של לקוח הקצה, שאינו יכול לשמש יותר עבור אותה מטרה לשמה נועד. חומר ממוחזר לאחר צריכה כולל גם חומר שחזר מתהליך ההפצה. (ISO14021:1999)

** יש לציין כי תקן ISO14021 משמש כמסמך הנחיות ואינו דורש הרשמה והסמכה מול גורם שלישי.

לצפייה חלקית בתקן ISO14021:1999 בשפה האנגלית לחצו כאן

חומרים ומוצרים מקומיים

תנאי סף לפרסום בקטלוג לבנייה ירוקה

 

א. חומרים / מוצרים שנכרו ו/או הושבו חזרה לייצור ועובדו בישראל.

ב. חומרים / מוצרים המיוצרים במפעל בעל תקן איכות כגון ISO9001 / ISO14001 / ISO18001 ו/או

חומרים / מוצרים בעלי גיליון בטיחות בחומרים / הצהרת יצרן מפורטת על תכולת החומרים המרכיבים את המוצר הסופי.

הגדרות

גיליון בטיחות בחומרים– (Material Safety Data Sheet (MSDS או (Safety Data Sheet (SDS או Product Safety Data Sheet (PSDS) הינו מסמך רשמי שנכתב ע"י היצרן המקורי של המוצר, המציין את קיומם של תוספים מסוכנים ואת אופן השימוש הנכון במוצר.

מיקור אחראי של חומרים


תנאי סף לפרסום בקטלוג לבנייה ירוקה

 

חומרים מיצרנים וספקים בעלי מערכת לניהול סביבתי ו/או חברתי, בעלי אחד מתקני האיכות הבאים: ISO14001/OHSAS18001/SA8000/AA1000/ISO50001/ISO10000/מדד מעלה.

הערכת מחזור חיים LCA


תנאי סף לפרסום בקטלוג לבנייה ירוקה

 

מוצרים שנעשה עבורם הערכת מחזור חיים (כגון LCA או EPD) בהתאם לדרישות ISO14025 (תו ירוק מסוג III)

ISO 14025 Environmental labels and declarations – Type III environmental declarations – Principles and procedures

הגדרות:

תו ירוק מסוג III: תכנית התנדבותית המעניקה כימות של המידע הסביבתי של מוצר, תחת קטגוריות שנקבעו מראש ומבוססת ניתוח מחזור חיים. הערכת מחזור החיים מאומתת ע"י גוף מוסמך. להבדיל מתו ירוק סוג I, תו מסוג זה אינו מנתח ומעריך את הנתונים אלא רק מציג את הנתונים האובייקטיביים וההערכה נעשית ע"י הלקוח.

(LCA (Life Cycle Analysis: הערכת מחזור חיים מתמקדת בהיבטים סביבתיים לאורך מחזור חייו של מוצר, מעריסה לקבר (Cradle to grave). מחקר LCA כולל ארבעה שלבים: הגדרת מטרות וגבולות בדיקה (Goal and Scope), הערכת מצאי (Inventory Analysis), הערכת ההשפעה (Impact Assessment) ופרשנותInterpretation). (מקור: ISO14040:2006)

(EPD (Environmental product declaration: תכנית גלובלית מוסדרת בעלת פורמט קבוע לניתוח מחזור חיים באופן נגיש ובר השוואה. EPD, המסווג כתו ירוק מסוג III, הינו מסמך המציג מידע מילולי וכמותי אודות ההשפעות הסביבתיות של מוצר או שירות, מבוסס על הערכת מחזור חיים (LCA) בהתאם ל-ISO14025. המסמך מבוסס על פורמט אחיד ומותאם לכל מוצר ביחס לקטגורית מוצרים לה הוא שייך (PCR). סימון רשום של EPD ניתן ע"י האיחוד האירופי דרך מערכת ה-EPD הבינלאומית.
לאתר מערכת ה-EPD הבינלאומית
לאתר IBU 

מוצרכם עומד בתנאי הסף?

פרסום מוצר באתר