תקנון אתר הקטלוג

כללי

 • המועצה הישראלית לבניה ירוקה (ע"ר) ("המועצה" או "העמותה") היא המפעילה של אתר הקטלוג בכתובת https://ilgbcatalog.org ("הקטלוג" או "האתר").
 • אנא קרא בעיון את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות ("תנאי השימוש"). השימוש באתר בפועל מהווה הסכמה מצידך לתנאי השימוש המפורטים להלן. יובהר, כי אינך חייב להסכים לאמור בתנאי השימוש, אך אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר.
 • השימוש באתר כפוף להקפדה על תנאי השימוש. העמותה רשאית לשנות את תנאי השימוש בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מוקדמת. נוסח תנאי השימוש כפי שהוא מפורסם באתר הוא הנוסח הקובע בכל עת.
 • השימוש באתר הוא באחריותך בלבד. בהסכמתך לתנאי השימוש הנך מצהיר כי אתה מוותר על כל טענה או דרישה כלפי העמותה, מנהליה, נושאי המשרה בה או מי מטעמם. הוויתור האמור לא יחול על טענות להפרת כל דין או להפרת התחייבויות העמותה על פי תנאי השימוש.
 • תנאי השימוש באתר חלים על כל שימוש באתר באמצעות מחשב, טלפון נייד, או באמצעות כל מכשיר תקשורת אחר.
 • אין לעשות כל שימוש מסחרי או כל שימוש אחר למטרות רווח במודעות, במידע ובתכנים המוצגים באתר. כמו כן, המשתמש אינו רשאי להרשות שימוש כלשהו במידע לצדדים שלישיים, בין בתמורה ובין שלא בתמורה.
 • העמותה שומרת על פרטי המשתמשים באתר בהתאם למדיניות הפרטיות [לינק].
 • תנאי השימוש וחלק מהתכנים באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים לנשים וגברים כאחד.
 • כל האמור בלשון יחיד מתייחס אף לרבים, וכן להפך.
 • כותרות הסעיפים נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד והן לא ישמשו לפרשנות תנאי השימוש באתר.
 • רישומי העמותה בדבר הפעולות המתבצעות באתר, יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
 • בכל הנוגע לכל פרסום מטעם העמותה, לרבות (אך לא רק) מבצעים, העמותה שומרת על זכותה לבטל את הפרסום או המבצע וכן להגביל את ההשתתפות בו בכל דרך שהיא.

 

השימוש באתר

 • כל הפרטים והמידע במודעות המוצגות באתר הם באחריות המפרסמים בלבד והעמותה לא תהיה אחראית לנכונות הפרטים ולכל נזק שייגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכות עליהם. למען הסר ספק מובהר כי המפרסמים באתר הם יצרנים ויבואנים שונים אשר האתר משמש עבורם, בתשלום, פלטפורמה להצגת המוצרים.
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, העמותה תהיה רשאית (אך לא חייבת) לבצע בקרה ובדיקה ביחס למידע ולנתונים, כולם או חלקם, שהועברו על ידי מי מהמפרסמים. ייתכן וביחס לחלק מהמודעות יצוין כי העמותה ביצעה בדיקה ובקרה כאמור. ככל שיצוין כי העמותה ביצעה בדיקה כאמור, מובהר כי הבדיקה התבצעה אך ורק ביחס לנתונים המצויים במאגרים ציבוריים כפי שהם והעמותה לא תערוך בדיקה ביחס לאמיתות מידע המופיע באותם מאגרים ולפיכך לא תהיה לה כל אחריות לטעות שמקורה במאגרים כאמור. מובהר כי אין בביצוע בדיקה ובקרה כאמור על ידי העמותה כדי לגרוע מאחריות המפרסם כאמור לעיל.
 • מחיר המוצר המוצג באתר הוא המחיר כפי שנקבע על ידי המפרסם. העמותה אינה אחראית לקביעת מחיר המוצר כפי שהוא מופיע באתר, או לאפשרות של הימצאות מחיר אחר בפרסום אחר.
 • אין לראות בהצגת תכנים באתר, לרבות המלצות, התייחסויות, נתוני סקרים, השוואות מחירים, מאמרים וכתבות, משובים וביקורות של משתמשים אחרים, ככל שקיימים, משום חוות דעת, המלצה, הבעת דעה, עידוד, מתן עצה, מתן ייעוץ משפטי או הצעה לעשות או להימנע לעשות פעולה כלשהי מטעם העמותה. העמותה לא תישא באחריות לכל נזק, הוצאה או הפסד שייגרמו למשתמש כתוצאה מהסתמכות כאמור.
 • בכל מקרה שבו יחליט משתמש לרכוש מוצר ממי מהמפרסמים באתר, הוא מצהיר כי ידוע לו שהעמותה אינה אחראית לטיב המוצר או התאמתו לשימוש המיועד. המשתמש מצהיר ומתחייב כי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי העמותה בקשר עם אספקת המוצר, תקינותו והתאמתו לצרכיו של המשתמש.
 • ייתכן כי העמותה תתקשר מעת לעת עם עסקים ו/או גופים שונים לצורך מתן הטבות למשתמשי האתר ו/או לקוחותיה. במקרה כאמור, תהיה ההטבה כפופה לתקנון המבצע הספציפי שיפורסם על ידי העמותה.

 

התחייבויות המשתמש באתר

 • המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת שלא לבצע את הפעולות הבאות (כולן או חלקן):
  • שימוש באתר שלא בהתאם להוראות תנאי השימוש.
  • התחזות לכל אדם או לישות משפטית אחרת.
  • מסירת פרטים שגויים או שאינם נכונים או שאינם מדויקים במסגרת השימוש באתר.
  • הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר המתוכנן להרוס, להפריע או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר באתר) בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה המצויים בשימוש העמותה לצורך אספקת השירותים באתר.
  • הפצת דואר זבל (spam) או הצפה של כל דואר אחר את שרתי האתר.
  • שינוי, עיבוד, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר וכן פעולות כאמור לגבי החומרה והתוכנה המצויות בשימוש עבור מתן השירותים באמצעות האתר.
  • פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר או כל זכות קניינית אחר המצויות באתר.
  • העתקה, שכפול, עדכון, שינוי או הפצה ברבים של כל תוכן המצוי באתר.
  • פעולה שתייצר או עלולה לייצר עומס על מערכות ושרתי האתר.
  • הצבת השירותים (או כל חלק מהם) או כל חלק מהאתר בתוך מסגרת של אתר אחר (frame) ו/או כחלק מאתר אחר (Mirror) ו/או כחלק משירות אחר, ללא קבלת הסכמה מפורשת בכתב של העמותה.
  • שימוש בכל מנוע אחזור וחיפוש מידע או כל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר ולאתר מידע באתר או כל כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר.
  • הפרעה בכל דרך שהיא ו/או קטיעת השימוש באתר, לרבות על ידי הפרעה לפעולות השרת ו/או לרשת המחשבים המחוברים לאתר.
  • העלאה או שליחה של כל חומר או מסר בלתי חוקי, בלתי מוסרי או פוגעני באמצעות האתר.
  • שימוש בלתי חוקי, לרבות (אך לא רק) הפרת זכויות יוצרים או זכויות קניין רוחני של העמותה או כל צד שלישי אחר.
  • איסוף נתונים מהאתר בכל צורה שהיא (למעט על דרך של צפייה רגילה במודעות ככל משתמש סביר), לרבות בכל אמצעי טכנולוגי ו/או אלקטרוני ו/או ממוחשב ו/או באמצעות תוכנות אוטומטיות ).
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, העמותה תהיה רשאית להסיר או לערוך מסרים שהועלו לאתר ללא הסכמתה המפורשת והכתובה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 • העמותה רשאית, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע ממשתמש מלעשות שימוש באתר, באמצעות חסימתו או הגבלת אפשרותו לעשות שימוש בשירותים (חלקם או כולם), לרבות (אך לא רק) בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי או עבר על הוראות כל דין או קיים חשד סביר כי הוא עתיד לבצע מעשה בלתי חוקי או לעבור על הוראות הדין;
  • המשתמש הפר תנאי מתנאי השימוש;
  • המשתמש מסר בעת השימוש באתר פרטים מטעים או כוזבים;
  • אם אין אפשרות לאמת ו/או לתקף מידע שנמסר על ידי המשתמש;
  • המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בעמותה או במי מטעמה, בפעילות התקינה של האתר, במי מהספקים או בצד ג' כלשהו;
  • כל סיבה אחרת לפי שיקול דעת בלעדי של העמותה.

 

ויתור והגבלת אחריות

 • העמותה וכל מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו, בקשר או בעקבות השימוש באתר שלא על פי תנאי השימוש.
 • אחריותה של העמותה, בכל מקרה שהוא, תהיה מוגבלת במידה המרבית המותרת על פי הוראות כל דין.
 • המידע, התכנים והשירותים המוצעים באתר מוצעים AS IS והעמותה ומנהליה לא יישאו בכל אחריות שהיא בקשר עם התאמת המידע, התכנים והשירותים לצרכי המשתמש.
 • חלק מהמידע ומהתכנים המוצגים באתר מסופק לחברה על ידי צדדים שלישיים שאינם מועסקים על ידי העמותה. מידע כאמור הינו באחריותו הבלעדית של אותו צד ג' אשר פרסם את המידע ו/או מסר את המידע לחברה לשם הצגתו. מובהר כי העמותה אינה אחראית לתוכנו ו/או אמינותו של מידע כאמור והיא אינה בודקת את נכונות התכנים, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי העמותה בעניין זה.
 • העמותה אינה אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית. השימוש באתרים אחרים אלו יהיה באחריות המשתמש בלבד. כמו כן, כל שירות שהוא הניתן על ידי צד ג' כלשהו באתר ו/או כל שירות קיים או עתידי שיוצע למשתמשי האתר, הוא באחריותם הבלעדית של הצדדים השלישיים המפעילים את השירותים האלו, והעמותה לא תישא בכל אחריות לנזק, הוצאה או הפסד שייגרמו למשתמש כתוצאה מהשימוש בשירותי כל צד ג'.
 • העמותה עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילות האתר. יחד עם זאת, היא אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות יזומות או אחרות כתוצאה מתקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית לתקלות, שיבושים ברשת האינטרנט, בקווי בזק או בקווי התקשורת.
 • העמותה לא תהיה אחראית כלפי משתמשי האתר, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או הפסד הנובעים משימוש באתר שלא בהתאם לתנאי השימוש או בשל חוסר יכולת לעשות שימוש באתר.
 • מערכות העמותה, מעצם היותן מבוססות על תוכנות, חומרות ורשתות תקשורת, חשופות לסיכונים הטבועים במערכות מסוג זה, לרבות תכנות מפגעות (וירוסים, סוסים טרויאנים וכד'), פריצה על-ידי גורמים עוינים, והונאות מקוונות אחרות. העמותה משקיעה מאמצים בהגנה מפני סיכונים אלה, אך למרות זאת, אין אפשרות לחסימה מוחלטת וייתכנו נזקים ו/או הפסדים עקב התממשות איזה מהסיכונים, לרבות גילוי ו/או שיבוש מידע המועבר ו/או מוצג במערכות, ובכלל זאת שיבוש בהוראות/בקשות, פעולות לא מורשות בחשבונות, שיבושים בפעולת המערכות ו/או בזמני התגובה שלהן, לרבות אי-ביצוע, ביצוע שגוי ו/או ביצוע באיחור של הוראה/בקשה, חוסר זמינות של המערכות או איזה משירותיהן וכד'.
 • מבלי לגרוע מכל האמור בתנאי השימוש, העמותה תהיה פטורה מאחריות לנזק, הפסד או הוצאה כלשהם העלולים להיגרם למשתמשים, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מכל אחד מהאירועים והגורמים המפורטים להלן:
  • שיבוש בנתונים או בהוראות, או אי-ביצוע או ביצוע באיחור של הוראה כתוצאה מתקלות או שיבושים כלשהם בקווי התקשורת ו/או תפקוד אלקטרוני או מכני לקוי, בין אצל המשתמש, בין בעמותה ובין אצל צד שלישי כלשהו באמצעותו עוברים ההוראות והמידע.
  • תפקוד לקוי של כל תכנה ו/או חומרה המצויות אצל המשתמש.

 

קניין רוחני וזכויות יוצרים באתר

 • האתר הוא רכושה הבלעדי של העמותה והיא בעלת זכויות היוצרים, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לאו), הסודות המסחריים וכל זכויות הקניין הרוחני בו. זכויות אלה חלות, בין השאר, על עיצובו של האתר, מבנה האתר, התכנים המוצגים באתר (למעט אלה שהועלו לאתר על ידי צדדי ג' ושייכים לצדדי ג'), קבצים ויישומים המצויים באתר, האייקונים וסימני הלוגו (logo) שבאתר (למעט סימני מסחר של המוצרים השייכים ליצרנים עצמם), וכן כל תוכנה, קוד מחשב, קובץ גרפי, מידע וטקסט המופיעים באתר ועל כל פרט אחר הקשור להפעלת האתר.
 • אין לעשות כל שימוש מסחרי, להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות (אך לא רק) סימני מסחר, תמונות, טקסטים, תכנים וכיו"ב, ללא קבלת אישור העמותה מראש ובכתב.
 • העמותה לא תישא בכל אחריות לכל נזק, הפסד או הוצאה שייגרם כתוצאה מפרסום לא מורשה של תמונה, תוכן או כל אובייקט אחר המשמש נושא לזכות יוצרים או זכות קניינית אחרת.
 • העמותה שומרת לעצמה את הזכות להסיר מהאתר כל מידע המפר זכויות קניין רוחני כלשהן.

 

תחולת הדין וסמכות שיפוט

 • הדין החל על הפעילות באתר לרבות על תנאי שימוש אלה, פרשנותו ואכיפתו הוא הדין הישראלי בלבד.
 • סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל עניין בקשר לפעילות האתר ולתנאי השימוש נתונה לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב-יפו.

 

שונות

 • תנאי השימוש אינם מהווים חוזה לטובת צד שלישי ואינם מקנים כל זכות לצד ג' כלשהו.
 • שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה הניתנים על ידי העמותה לא יחשבו כוויתור על זכויותיה על פי תנאי השימוש או על פי כל דין, לא יהוו תקדים לכל מקרה אחר ולא יפגעו בזכותה של העמותה לממש את זכויותיה על פי תנאי שימוש אלה או על פי כל דין בכל עת.
 • במידה ויקבע על ידי בית משפט מוסמך או על ידי רשות מוסמכת כי תנאי אחד או יותר מתנאי שימוש אלה אינו תקף, לא יהיה בכך בכדי להשפיע על תוקפם של יתר תנאי השימוש.
 • האתר מונגש לאנשים עם מוגבלות בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998 ולתקנות שהותקנו מכוחו.
 • בכל עניין (לרבות בקשה לביטול הרישום לאתר) ניתן לפנות לנעמה וינברג, בכתובת מייל naama@ilgbc.org.