IQC המכון לבקרה ואיכות - מבדקי התאמה לבנייה ירוקה

המכון לבקרה ואיכות IQC, גוף ההתעדה הפרטי הגדול בישראל מספק שירותי התעדה לתקן הישראלי לבנייה ירוקה ת"י 5281.
האישורים המונפקים ע"י IQC מהווים אסמכתאות לתהליכי הרישוי המוכרים ברשויות המקומיות השונות.
כמכון בדיקה פרטי, חווית הלקוח חשובה לנו. אנו מקפידים על רמת שירות גבוהה, ללא פשרות ברמה המקצועית, תוך מתן דגש לזמני תגובה קצרים ככל שמתאפשר, ע"י סוקרים מנוסים ומקצועיים.

אתר IQC המכון לבקרה ואיכות – מבדקי התאמה לבנייה ירוקה |  lior.ayalon@iqc.co.il | טלפון: 03-9313555