שימוש במידע המוצג באתר – כללי

אתר זה הוקם כדי לספק לציבור מידע אודות חומרים, מוצרים, טכנולוגיות ושירותים תומכי בנייה ירוקה, כל זאת בכפוף לתנאים המפורטים להלן.

המונח "משתמש" משמעו כל אדם אשר גולש באתר או עושה שימוש בשירות ובמידע שהוא מספק. השימוש בלשון זכר נועד לנוחות בלבד ומתייחס לנשים וגברים כאחד.

המונח "בעלי האתר" משמעו המועצה הישראלית לבנייה ירוקה, או כל גוף נוסף אחר שיפורט בדף הבית של האתר, אשר מפעיל/ים ומתחזק/ים את האתר.

זכויות יוצרים

זכויות היוצרים על החומר המתפרסם באתר, לרבות טקסט, תמונות, איורים, מפות, קטעי צליל, קטעי וידיאו, גרפיקה ויישומי תוכנה, הם של בעלי האתר ו/או של החברות המיוצגות, וכן, במידה והדבר צויין במפורש, של גורמים אחרים שהעבירו לבעלי האתר חומר לצורך בפרסומו באתר. השימוש בחומר שבאתר ייעשה אך ורק בכפוף לקבוע בתנאים אלה.


שימוש בחומר המופיע באתר
המשתמש רשאי לעשות שימוש הוגן למטרות לימוד עצמי, מחקר, סקירה, דיווח עיתונאי והכנת מסמכים עבור הסמכה על פי התקן הישראלי לבנייה ירוקה מבלי לעוות את החומר, לסלפו או לפגום בו בכל דרך שהיא.

על המשתמש להימנע מכל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המופיע באתר, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו.

אסור למשתמש לעשות בחומר המופיע באתר כל שימוש מסחרי, אלא ברשות בעלי האתר.

צילומים 

זכויות היוצרים לצילומים המופיעים באתר שמורות למועצה הישראלית לבנייה ירוקה ולחברות המוצגות בה אלא אם לצד התמונה מופיע איזכור מפורש של שם הצלמ/ים. כל שימוש בצילומים אלו אפשרי אך ורק תוך איזכור מקור הצילום: "המועצה הישראלית לבנייה ירוקה" ושם החברה לה שייכת התמונה; שימוש בתמונות בהן מופיע שם הצלם יעשה אך ורק ברשות בעלי האתר.

אין לבצע בצילומים אלו שימוש מסחרי כלשהו, אלא באישור בכתב של בעלי הזכויות כאמור.


קישורים לאתרים אחרים

באתר זה נמצאים קישורים לאתרים אחרים. הקישורים נועדו לנוחיות המשתמש בלבד. אין לבעלי האתר כל אחריות בנוגע לחומר המופיע באתרים המקושרים או לתוכנם של אתרים אלו.

אחריות
למרות המאמץ לכלול מידע מדויק ועדכני באתר, אין מפעילי האתר מתחייבים לדיוקו המלא של המידע המופיע בו, והם לא ישאו באחריות לכל פעולה שננקטה ושהתבססה על המידע שהוצג באתר. כל משתמש באתר מסכים שהכניסה לאתר והשימוש בו הינם על אחריותו הבלעדית, והכניסה והשימוש בו מהווים הסכמה לתנאי השימוש של אתר זה שנבנה ומופעל כשירות לציבור הרחב. האתר נבנה ועוצב במטרה לספק מידע פרטני אודות חומרים, מוצרים, טכנולוגיות ושירותים תומכי בנייה ירוקה. לפיכך, אתר זה, לרבות קישורים הכלולים בו לאתרים אחרים, אינו בא במקום יעוץ מקצועי, ואין להסתמך עליו לצורך כלשהו מעבר לקבלת מידע כללי.

למען הסר ספק יובהר שמפעילי האתר לא ישאו באחריות לכל תוצאות השימוש בחומר שבאתר, לרבות טעויות או שגיאות שיכללו בחומר המתפרסם בו – אם יהיו כאלה – וכל שימוש כזה הוא על אחריות המשתמש בלבד. למפעילי האתר לא תהיה אחריות כלשהי לנזקים ישירים או עקיפים שיגרמו למשתמשים או לצדדי ג' כלשהם כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על החומר המופיע באתר, ו/או אשר הגישה אליו היא באמצעות האתר, הקישורים, ו/או מנוע החיפוש.

מפעילי האתר לא ישאו באחריות כלשהי בשל כל נזק העלול לפגוע בציוד המחשב ו/או כל פריט אחר שבו ו/או בשל וירוסים כתוצאה מהשימוש באתר.


תחולת דינים וסמכות שיפוט

למען הסר ספק, יובהר כי הוראות תקנון זה תקפות לדין הישראלי לרבות שינוייו מעת לעת.

סמכות השיפוט בתביעות בנוגע לכל ענין המוסדר או נוגע לאתר זה, תוכנו, השימוש בו והתשלומים שנעשים באמצעותו, תהיה מסורה לבית המשפט בתל אביב.

עידכון תנאי השימוש

מפעילי האתר יכולים לשנות את תנאי השימוש בו מעת לעת בהתאם לצורך, ועל המשתמש באתר לוודא כי ידוע לו הנוסח העדכני של תנאי השימוש. הנוסח המחייב של תנאי השימוש הוא זה שיהיה בתוקף בעת השימוש באתר.

תנאי השתתפות 

יצרנים ויבואנים המעוניינים לפתוח דף מוצר ב"קטלוג" צריכים לעמוד בתנאי הסף המתוארים מטה:

  1. קטגוריית חומרים ומוצרים בעלי תו ירוק- כל מוצר בעל תו ירוק ממקור מוסמך, גוף שלישי, המוכר ע"י ארגון הGEN  ו/או על ארגון מוסמך הנמצא ברשימת המדינות החברות בארגון ה-OECD.
  2. קטגורית מערכות וטכנולוגיות תומכות בנייה ירוקה- יצוין בהמשך
  3. קטגוריית פיתוח נופי- יצוין בהמשך
  4. קטגוריית חומרים טבעיים- יצוין בהמשך

דירוג משתמשים

על המשתמש לעשות שימוש הוגן בכלי דירוג המשתמשים על פי ההנחיות המבוקשות ובאופן מקצועי. על המשתמש להימנע מכל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המופיע באתר, העלולה לפגוע בכבודו של בעל המוצר/השירות/הטכנולוגיה.

ביקורת משתמשים

על המשתמש לעשות שימוש הוגן מבלי לעוות את החומר, לסלפו או לפגום בו בכל דרך שהיא.  על המשתמש להימנע מכל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המופיע באתר, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל המוצר/השירות/הטכנולוגיה.

לדיווח על תכנים לא ראויים ותקלות נא לפנות אל info@ilgbccatalog.org