Capture

פרופ' דוד פרלמוטר
פרופ' יצחק מאיר
דר' נורה הוברמן-מריות
גב' לירון דן
המכונים לחקר המדבר ע"ש בלאושטיין
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

דצמבר 2013

הוגש למדען הראשי, משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים
מס' דו"ח: RD-40-2012

מחקר זה תורם לנושא "שימוש נקי ומועיל של מקורות אנרגיה קונבנציונליים" ע"י ייסוד מאגר מידע לאומי מקיף, אמין ומעודכן בנושא אנרגיית ייצור של חומרי בנייה נפוצים לשימוש בישראל. מאגר זה מסייע בהערכה של רמת מחזור החיים האנרגטי והטמעה של אסטרטגיות להתייעלות אנרגטית בתעשיית הבנייה. במחקר נעשה ניתוח ראשוני מבוסס על אנרגיית הייצור של חומרים ונלקח מתוך מאגרי מידע בינלאומיים מעודכנים. כמו כן, נעשתה "לוקליזציה" מקדמית של אנרגיית הייצור מבוססת ניתוח תפוצה גאוגרפי של יצרני חומרים מקומיים עיקריים ומרחקי הובלה למוקדי בינוי עיקריים. בהתבסס על מידע מקיף, וביקור במפעלים מקומיים, נכתב סקר בנושא צריכת האנרגיה עבור תהליכי ייצור חומרים. המידע שהתקבל שימש קלט עבור חישובים פרטניים אודות ערכי אנרגיית ייצור מקומית. בדוח זה נעשה חישוב פרטני עבור צריכת אנרגיה בתהליכי ייצור של חומרי בנייה נפוצים, תוך התמקדות בהשלכות של שימוש בסוגי אנרגיה שונים והתייחסות למהלך ההטמעה של גז טבעי כמקור לייצור חשמל ושימוש בדלקים חלופיים בתעשיית המלט. קטלוג של סוגי בנייה טיפוסיים מוצג אף הוא תוך חישוב של אנרגיית הייצור של כל אחד מסוגי הבנייה.

*המחקר מומן על ידי יחידת המדען הראשי של משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים.*

למחקר השלם לחצו כאן